භෞතික විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

භෞතික විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_phy_model.pdf link to view the file.