දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_pol_model.pdf ஐ சொடுக்குக