ගිණුම්කරණය අාදර්ශ පිළිතුරු පත්‍ර I/II

ගිණුම්කරණය අාදර්ශ පිළිතුරු පත්‍ර I/II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_acc_model_ans.pdf ஐ சொடுக்குக