ගිණුම්කරණය අාදර්ශ පිළිතුරු පත්‍ර I/II

ගිණුම්කරණය අාදර්ශ පිළිතුරු පත්‍ර I/II

Click sal_acc_model_ans.pdf link to view the file.