කෘෂි විද්‍යාව I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

කෘෂි විද්‍යාව I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_agri_p1_ans.pdf link to view the file.