ජීව විද්‍යාව I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

ජීව විද්‍යාව I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_bio_p1_.pdf ஐ சொடுக்குக