භෞතික විද්‍යාව I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

භෞතික විද්‍යාව I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_phy_p1.pdf ஐ சொடுக்குக