සිංහල I හා II (12 ශ්‍රේණිය) පිළිතුරු

සිංහල I හා II (12 ශ්‍රේණිය) පිළිතුරු

Click sg12_sin_p1_ans.pdf link to view the file.