අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය I/II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Citizenship education.pdf ஐ சொடுக்குக

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය  I/II