ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු පත්‍ර)

ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු පත්‍ර)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_hea_tt1_ans_2015.pdf ஐ சொடுக்குக