ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු පත්‍ර)

ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු පත්‍ර)

Click sg11_hea_tt1_ans_2015.pdf link to view the file.