ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය (නව නිර්දේශය)

විෂය නිර්දේශය සහ ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය (නව නිර්දේශය) - 1 ශ්‍රේණිය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sinhala(mawbasa)compressed.pdf ஐ சொடுக்குக