ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය (නව නිර්දේශය)

විෂය නිර්දේශය සහ ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය (නව නිර්දේශය) - 1 ශ්‍රේණිය

Click Sinhala(mawbasa)compressed.pdf link to view the file.