ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - හිස්තැන් පුරවා වැකි සාදමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - හිස්තැන් පුරවා වැකි සාදමු 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_sin_wri_ex16.pdf ஐ சொடுக்குக