ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - හිස්තැන් පුරවා වැකි සාදමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - හිස්තැන් පුරවා වැකි සාදමු 

Click sg3_sin_wri_ex16.pdf link to view the file.