ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වචන කියවා වගුව පුරවමු, ක්‍රියා පද හඳුනා ගනිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වචන කියවා වගුව පුරවමු, ක්‍රියා පද හඳුනා ගනිමු 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_sin_wri_ex15.pdf ஐ சொடுக்குக