ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වචන කියවා වගුව පුරවමු, ක්‍රියා පද හඳුනා ගනිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වචන කියවා වගුව පුරවමු, ක්‍රියා පද හඳුනා ගනිමු 

Click sg3_sin_wri_ex15.pdf link to view the file.