ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - හිස්තැන් පුරවමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - හිස්තැන් පුරවමු 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_sin_wri_ex12.pdf ஐ சொடுக்குக