ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - හිස්තැන් පුරවමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - හිස්තැන් පුරවමු 

Click sg3_sin_wri_ex12.pdf link to view the file.