ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වැකි ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වැකි ලියමු 

Click sg3_sin_wri_ex11.pdf link to view the file.