ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රවුම තුල අති වචන තෝරා ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රවුම තුල අති වචන තෝරා ලියමු 

Click sg3_sin_wri_ex10.pdf link to view the file.