ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වචන කියවා "ස "," ශ "," ෂ " ශබ්ද හඳුනා ගනිමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වචන කියවා "ස "," ශ "," ෂ " ශබ්ද හඳුනා ගනිමු 

Click sg3_sin_wri_ex08.pdf link to view the file.