ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - යා කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - යා කරමු 

Click sg3_sin_wri_ex07.pdf link to view the file.