ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පින්තූරයට ගැළපෙන වචනය තෝරා ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පින්තූරයට ගැළපෙන වචනය තෝරා ලියමු

Click sg3_sin_wri_ex06.pdf link to view the file.