ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කාටුන් චිත්‍රය බලා දෙබසක් ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කාටුන් චිත්‍රය බලා දෙබසක් ලියමු 

Click sg3_sin_wri_ex04.pdf link to view the file.