ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කාඩ්පත් කියවා අර්ථවත් වැකි සාදමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කාඩ්පත් කියවා අර්ථවත් වැකි සාදමු 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_sin_re_ex08.pdf ஐ சொடுக்குக