ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කාඩ්පත් කියවා අර්ථවත් වැකි සාදමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කාඩ්පත් කියවා අර්ථවත් වැකි සාදමු 

Click sg3_sin_re_ex08.pdf link to view the file.