ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වචන එකතු කර වැකි සාදා කියවමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - වචන එකතු කර වැකි සාදා කියවමු 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_sin_re_ex07.pdf ஐ சொடுக்குக