ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නැවතීමේ ලකුණ රවුම් කරමු.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -  නැවතීමේ ලකුණ රවුම් කරමු.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_sin_re_ex02.pdf ஐ சொடுக்குக