ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නැවතීමේ ලකුණ රවුම් කරමු.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -  නැවතීමේ ලකුණ රවුම් කරමු.

Click sg3_sin_re_ex02.pdf link to view the file.