ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - යෙදුන වචන යටින් ඉරක් අඳින්න

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -  යෙදුන වචන යටින් ඉරක් අඳින්න

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_sin_re_ex01.pdf ஐ சொடுக்குக