ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - යෙදුන වචන යටින් ඉරක් අඳින්න

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -  යෙදුන වචන යටින් ඉරක් අඳින්න

Click sg3_sin_re_ex01.pdf link to view the file.