වයඹ පළාත - අවසාන වාර පරීක්ෂණය - I පත්‍රය - 2016

වයඹ පළාත - අවසාන වාර පරීක්ෂණය - I පත්‍රය - 2016

Click Part 1.pdf link to view the file.