தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல்-புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல்- புள்ளித்திட்டம்-Mora E-Tamils-2016

Click tal_ict_mp_ans_mora_2016.pdf link to view the file.