தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம்-II-Mora E-Tamils-2016

தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம்-II-Mora E-Tamils-2016

Click tal_sft_mp_II_mora_2016.pdf link to view the file.