සිංහල 2016 පිළිතුරු

සිංහල 2016 පිළිතුරු

Click sal_sin_model_p1_ans2016.pdf link to view the file.