ආර්ථික විද්‍යාව 2016 පිළිතුරු

ආර්ථික විද්‍යාව 2016 පිළිතුරු

Click sal_eco_model_p1_ans2016.pdf link to view the file.