සංයුක්ත ගණිතය 2016 පිළිතුරු

සංයුක්ත ගණිතය 2016 පිළිතුරු

Click sal_cmaths_model_p1_ans2016.pdf link to view the file.