ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය 2016 පිළිතුරු

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය 2016 පිළිතුරු

Click sal_bus_model_p1_ans2016.pdf link to view the file.