ගිණුම්කරණය 2016 පිළිතුරු

ගිණුම්කරණය 2016 පිළිතුරු

Click sal_acc_model_ans2016.pdf link to view the file.