அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_logic_mp_ans_fwc_2016.pdf ஐ சொடுக்குக