அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

Click tal_logic_mp_ans_fwc_2016.pdf link to view the file.