அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-பகுதி-II-FWC-2016

அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-பகுதி-II-FWC-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_logic_mp_II_fwc_2016.pdf ஐ சொடுக்குக