பொதுச் சாதாரணப் பரீட்சை-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

பொதுச் சாதாரணப் பரீட்சை-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2016

Click tal_gen_mp_ans_fwc_2016.pdf link to view the file.