தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் பகுதி-I-FWC-2016

தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் பகுதி-I-FWC-2016

Click tal_medi_mp_I_fwc_2016.pdf link to view the file.