තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය_i බහුවරණ 2013

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு paper1.pdf ஐ சொடுக்குக

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය