තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය_i බහුවරණ 2013

Click paper1.pdf link to view the file.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය