தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் பகுதி-II-FWC-2016

தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் பகுதி-I-FWC-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_sft_mp_II_fwc_2016.pdf ஐ சொடுக்குக