தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் பகுதி-I-FWC-2016

தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் பகுதி-I-FWC-2016

Click tal_sft_mp_I_fwc_2016.pdf link to view the file.