உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் விடைகள்-FWC-2016

உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் விடைகள்-FWC-2016

Click tal_bst_mp_ans_fwc_2016.pdf link to view the file.